Ułatwienia dostępu

Statut Fundacji Ludzie z Natury

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ludzie z Natury, ustanowiona przez Macieja Klimka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Zarzycką w kancelarii notarialnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Piłsudskiego 36, w dniu 15.11.2021 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Skarżysko-Kamienna

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Misja Fundacji

§ 6

Misją Fundacji jest tworzenie przestrzeni dla integracji różnych grup społecznych oraz edukacji w zakresie tolerancji, wolności, demokracji i ochrony środowiska.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji jest działalność:

 1. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 3. na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 9. upowszechniająca i chroniąca wolność i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 10. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 12. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 13. przeciwdziałająca uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. na rzecz rewitalizacji.
 15. charytatywna

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  2. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;
  3. integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;
  4. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
  5. działalność edukacyjną i wydawniczą;
  6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  7. udzielanie pomocy osobom potrzebującym, bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy pokrzywdzonym przez ludzi lub los.
 2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w obszarach wymienionych w punkcie 1.
 3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na koszty z nią związane.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd na mocy jednomyślnej uchwały zatwierdzonej przez Radę Fundacji.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji działalności pożytku publicznego oraz celów statutowych Fundacji i może być przeznaczony jedynie na te cele.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku ublicznego, o której mowa w Statucie.
 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56
  2. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20
  3. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90
  4. działalność wydawnicza – PKD 58
  5. handel detaliczny – PKD 47
  6. usługi w zakresie edukacji – PKD 85

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. działalności gospodarczej,
 6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 14

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech członków na okres pięciu lat.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator - Maciej Klimek.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji przed upływem kadencji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 8. Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli 􀏐finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięć osób powoływanych przez Radę Fundacji na okres pięciu lat.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić dłużej niż przez jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
 6. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów 􀏐finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
  8. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy jego członek samodzielnie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków za wyjątkiem decyzji o podjęciu działalności gospodarczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

Sposób Reprezentacji

§ 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków 􀏐finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram