Ułatwienia dostępu

Polityka unikania konfliktów interesów w Fundacji Ludzie z Natury

Zważywszy, że:

 1. Fundacja Ludzie z Natury z siedzibą w Skarżysko-Kamiennej (ul. Plac Floriański 3/210, 26-110 Skarżysko-Kamienna) NIP 6631884224, REGON 521622497, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS: 0000963638 („Fundacja’’) jest podmiotem prowadzącym statutową działalność odpłatną w zakresie m.in. świadczenia usług w zakresie edukacji oraz działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką.
 2. W związku z aktywnie prowadzoną działalnością pożytku publicznego oraz działalnością statutową odpłatną, Fundacja nawiązuje stosunki gospodarcze oraz zatrudnia w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę („Współpraca’’). Z uwagi na okoliczność, że Członkowie Organów Fundacji nawiązali lub planują nawiązać Współpracę z Fundacją oraz ewentualne pozostawanie Członków Organów Fundacji we wzajemnych Relacjach pozasłużbowych lub z innymi Współpracownikami, niezbędne stało się określenie zasad zarządzania Konfliktami interesów, aby uniknąć sprzeczności interesów, które mogą oddziaływać na Interes Fundacji, do którego realizacji Członkowie Organów są zobowiązani.
 3. Niniejsza Polityka Unikania Konfliktów Interesów w Fundacji Ludzie z Natury („Polityka Unikania Konfliktów Interesów’’) ma na celu wzbudzenie świadomości na temat Konfliktów interesów Członków Organów Fundacji, którzy nawiązali lub planują nawiązać z Fundacją Współpracę lub pozostają w relacjach pozasłużbowych z innymi Członkami Organów Fundacji lub Współpracownikami, oraz określenie działań niezbędnych do podjęcia na wypadek zaistnienia wspomnianych sprzeczności interesów.

DEFINICJE

O ile nie wskazano inaczej, określenia użyte w treści niniejszej Polityki Unikania Konfliktów
Interesów będą posiadać następujące znaczenie:

 1. Organy Fundacji’’ oznaczają Radę Fundacji albo Zarząd Fundacji.
 2. Konflikt interesów’’ oznacza sytuacje, w których majątkowe lub niemajątkowe interesy Członka Organu Fundacji o charakterze osobistym, rodzinnym lub wynikające z przynależności do rozmaitych organizacji, grup i społeczności mogą stać w sprzeczności lub przenikać się i pozostawać niespójne z interesami Fundacji.
 3. Relacje pozasłużbowe’’ oznaczają relacje, które potencjalnie mogą negatywnie wpłynąć na decyzję oraz osądy, a tym samym na niezależność i rzetelność wykonywanych przez Członka Organu Fundacji oraz Współpracownika czynności na rzecz Fundacji, w szczególności:
  • relacje wynikające z pokrewieństwa do czwartego stopnia;
  • relacje wynikające z powinowactwa do czwartego stopnia;
  • relacje wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli;
  • relacje wynikające z pozostawiania we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • inne relacje, których charakter może wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
 4. Współpraca’’ oznacza nawiązane przez Fundację stosunki gospodarcze z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi oraz istnienie stosunku zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę, w ramach których Fundacja jest zleceniodawcą albo pracodawcą.
 5. Współpracownik’’ oznacza Członka Organu Fundacji tj. Rady Fundacji albo Zarządu Fundacji, który nawiązał Współpracę z Fundacją oraz osobę fizyczną lub Członka Zarządu osoby prawnej, z którą Fundacja pozostaje w stosunkach gospodarczych, oraz osoby zatrudnione przez Fundację w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę.

OBOWIĄZKI WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ORGANÓW

 1. Członkowie Organów Fundacji są zobowiązani do podejmowania aktywnych działań w celu identyfikowania i zapobiegania realnym lub potencjalnym konfliktom interesów.
 2. O wszelkich sytuacjach posiadających znamiona potencjalnego albo rzeczywistego Konfliktu interesów, o których istnieniu Członek Organu Fundacji lub Współpracownik wie lub przy dochowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, zobowiązany jest poinformować Radę Fundacji, która podejmie związane z zaistniałymi okolicznościami właściwe działania.
 3. Wszelkie decyzje, w szczególności takie które mogą nieść skutki finansowe lub majątkowe dla Fundacji, podejmowane są przez Członków Organów Fundacji bezinteresownie i bezstronnie, w oparciu jasne, adekwatne, obiektywne i mierzalne kryteria na podstawie dostępnych informacji zebranych z zachowaniem należytej staranności. Niedopuszczalne jest przyjmowanie lub żądanie (bezpośrednio lub za pomocą pośredników) jakichkolwiek korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, w szczególności mogące wyrządzić szkodę, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną, jak również mogące naruszyć zasadę obiektywizmu, bezinteresowności lub bezstronności przy podejmowaniu decyzji.
 4. Członkowie Organów Fundacji są zobowiązani do:
  • niereprezentowania Fundacji w stosunkach prawnych nawiązywanych z Fundacją w charakterze Współpracownika;
  • powstrzymania się od udziału w procesach decyzyjnych związanych z przyszłym lub istniejącym stosunkiem prawnym z Fundacją tego Członka Organu lub osoby, z którą pozostaje w relacjach pozasłużbowych w sytuacjach, kiedy cele i interes Fundacji są nie do pogodzenia z celami i interesami Członka Organu lub osoby, z którą pozostaje on w relacjach pozasłużbowych, co powoduje lub może spowodować nierzetelność lub brak niezależności w osądach Członka Organu;
  • zachowania obiektywizmu oraz bezstronności podczas udziału w procesach decyzyjnych związanych z przyszłym lub istniejącym stosunkiem prawnym z Fundacją tego Członka Organu jako Współpracownika lub osoby, z którą pozostaje w relacjach pozasłużbowych;
  • zaniechania wszelkich działań, które mogą doprowadzić do poniesienia przez Fundację straty majątkowej w wyniku nadużycia przez Członka Organu pełnionej funkcji w celu uzyskania bezpodstawnej korzyści majątkowej przez niego lub osobę, z którą pozostaje w relacjach pozasłużbowych.
 5. Jeżeli charakter i złożoność relacji pozasłużbowych tego nie uniemożliwiają, udział Członków Organów Fundacji w procesach decyzyjnych związanych z przyszłym lub istniejącym stosunkiem prawnym z Fundacją tego Członka Organu jako Współpracownika lub osoby, z którą pozostaje w relacjach pozasłużbowych powinien być możliwie ograniczony lub wyłączony.
 6. Ponadto Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do:
  • niełączenia członkostwa w Radzie Fundacji z funkcją w Członka Zarządu Fundacji;
  • niepozostawania w stosunku pracy z Fundacją w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki Unikania Konfliktów Interesów sprawuje Rada Fundacji.
 2. W przypadkach, gdy Członek Organu Fundacji nie wywiązał się z obowiązków określonych w pkt. 2 niniejszej Polityki Unikania Konfliktów Interesów doprowadzając tym samym do niekorzystnego wpływu konfliktu Interesów na prowadzoną przez Fundację działalność pożytku publicznego, działalność statutową odpłatną lub stan jej majątku, pozostali Członkowie lub Współpracownicy, którzy powzięli wiedzę o powyższych okolicznościach, zobowiązani są do przekazania Radzie Fundacji informacji w formie dokumentowej lub pisemnej.
 3. Rada Fundacji podejmie wszelkie konieczne czynności w celu rozwiązania Konfliktu interesów oraz usunięcia wszelkich związanych z nim skutków, które negatywnie wpłynęły na prowadzoną przez Fundację działalność pożytku publicznego, działalność gospodarczą lub stan jej majątku.
 4. Naruszenie postanowień Polityki Unikania Konfliktów Interesów może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, w tym zakończeniem Współpracy lub odwołaniem z pełnienia funkcji Członka Organu Fundacji, a w uzasadnionych przypadkach również poniesieniem odpowiedzialności przewidzianej właściwymi przepisami prawa.
Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram